Dzień dobry!

Poniżej widzisz regulamin internetowej platformy zakupowej vittera.com, w którym znajdziesz m.in. zasady korzystania z platformy, rejestrowania kont użytkowników, dokonywania zakupów, składania reklamacji, przetwarzania danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących platformy zakupowej, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem office@vittera.com

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów

zespół Vittera


§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Kupujący – osoba prawna, nabywająca towary od Sprzedawcy

2) Platforma – internetowa platforma zakupowa dostępna pod adresem https://vittera.com,

3) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://vittera.com/regulamin

4) Sprzedawca – Jarosław Białkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą VITTERA Jarosław Białkowski ul. Słupecka 12a, 81-316 Gdynia, Polska, NIP 9581360413.


§ 2 Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Platformy, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów opisanych na stronach Platformy, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

1) dostęp do Internetu,

2) standardowy system operacyjny,

3) standardowa przeglądarka internetowa,

4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Kupujący może przeglądać zawartość Sklepu bez konieczności podawania danych osobowych, ale nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Platformie.

6. Na platformie są widoczne zarówno ceny netto jak i brutto.

7. Dane zamieszczone na Platformie nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.

8. Wszystkie produkty oferowane za pośrednictwem Platformy są nowe i pozbawione wad fizycznych.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Platformy, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnianiu Kupującemu możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Platformy, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne.

2. Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów opisanych na stronach Sklepu.

3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Platformie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Platformie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień na Platformie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

4. Założenie konta w Platformie odbywa się poprzez wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego na Platformie. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Platformy.

7. Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Platformy.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.

10. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz funkcjonowaniem Platformy, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail office@vittera.com. W reklamacji Kupujący powinien podać dane pozwalające na jego identyfikację jako użytkownika Platformy, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy. Sprzedawca odpowie na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.


§ 4 Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Platformy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.


§ 5 Zamówienie

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient.

2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto użytkownika na Platformie.

3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

4. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

5. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w terminie określonym na fakturze dołączonej do zamówienia.

6. Kupujący ma możliwość modyfikacji złożonego zamówienia. W celu wprowadzeniu zmian Kupujący musi skontaktować się ze Sprzedającym, który potwierdzi, czy z uwagi na etap realizacji zamówienia możliwe jest wprowadzenie jeszcze modyfikacji. Jeżeli zmiana jest możliwa Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego i wskaże, czy pociąga to za sobą zmiany w zakresie ceny, czasu dostawy lub innych ważnych dla Kupującego aspektów. Jeżeli wprowadzenie zmian nie jest możliwe lub Kupujący nie akceptuje skutków zmiany, Kupujący ma prawo anulować zamówienie, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze zrealizowane.

7. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

8. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.


§ 6 Formy dostawy i metody płatności

1. Dostępne do wyboru sposoby dostawy zamówienia opisane są na stronach Platformy oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.

2. Dostawa jest bezpłatna.

3. Płatność powinna nastąpić przelewem bankowym w terminie określonym na fakturze dołączonej do zamówienia.

6. Faktura dokumentująca sprzedaż zostanie doręczona Kupującemu drogą elektroniczną lub jako dokument fizyczny razem z dostawą.

§ 7 Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia.

2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego.

3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 4 dni roboczych.

§ 8 Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny


§ 9 Niedozwolone zachowania

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Platformy w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem. Niedozwolone jest, w szczególności:

1.a.i.1.a.i.1.1) przesyłanie za pośrednictwem formularzy dostępnych w Platformie treści bezprawnych, w szczególności treści obraźliwych, rasistowskich, dyskryminujących, nawołujących do agresji lub nienawiści, seksistowskich, pornograficznych,

1.a.i.1.a.i.1.2) wykorzystywanie Platformy do prowadzenia działań marketingowych, w szczególności publikowanie w Platformie komentarzy o charakterze reklamowym, marketingowym, promocyjnym, sprzedażowym,

1.a.i.1.a.i.1.3) publikowanie w Platformie treści naruszających cudze dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie,

1.a.i.1.a.i.1.4) korzystanie ze Platformy w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub Sprzedawcy,

1.a.i.1.a.i.1.5) podejmowanie jakichkolwiek działań mających zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie Platformy, w szczególności poprzez używanie złośliwego oprogramowania,

1.a.i.1.a.i.1.6) korzystanie z treści dostępnych w Platformie z przekroczeniem granic dozwolonego użytku osobistego, w szczególności rozpowszechnianie tych treści poza Platformą,

1.a.i.1.a.i.1.7) udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom.

1.a.i.1.a.i.2. W przypadku niedozwolonego korzystania z Platformy, Sprzedawca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o prowadzenia konta użytkownika poprzez wysyłkę stosownej informacji na adres e-mail przypisany do konta użytkownika oraz zablokować Użytkownikowi dostęp do konta użytkownika.


§ 10 Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Konsument może:

1) żądać wymiany produktu na wolny od wad,

2) żądać usunięcia wady,

3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5. Konsument może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).


§ 11 Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

1) zawarcie i wykonanie umowy o prowadzenie konta użytkownika - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

2) zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

3) realizacja obowiązków podatkowo-księgowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

4) obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

5) obsługa komentarzy lub opinii o produkcie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

6) tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

7) obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: firmy kurierskie, urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, inni podwykonawcy związani ze Sprzedawcą umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4. Dane osobowe Użytkownika usuwane są po upływie terminu przedawnienia z umowy zawartej z Administratorem, za wyjątkiem danych zawartych w dokumentacji księgowej, które przechowywane są przez okres wymagany przez przepisy prawa.

5. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, zawrzeć umowę.

7. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego funkcjonowania Platformy oraz w celach statystycznych związanych z określaniem lokalizacji Kupującego. Pliki cookies podmiotów trzecich wiążą się z korzystaniem przez Administratora z narzędzi zapewnianych przez podmioty trzecie:

1) Google Analytics,

2) Google Tag Manager,

3) Facebook Custom Audiences,

4) Narzędzia Społecznościowe,

5) YouTube.

8. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://vittera.com/polityka-prywatnosci


§ 12 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów na stronach Platformy bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Kupujący, który posiada konto użytkownika w Platformie, zostanie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Kupujący może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta użytkownika ze skutkiem natychmiastowym (usunąć konto użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

3. Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Platformy jest prawo polskie. Wybór prawa obcego nie pozbawia jednak Konsumenta jego praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca jego zamieszkania.

4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Platformy będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcy. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Kupujących, w przypadku których właściwość rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.06.2020 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej z Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.05.2023.

6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.